Проект Технічний регламент вина виноградні тихі – скачать книгу полностью

Жанры  |  Рассылка книг (в соцсетях, на email)

скачать полностью книгу Проект Технічний регламент вина виноградні тихі

 Читать  онлайн  книгу в форматах fb2, epub, pdf, mobi, lrf

заказать книгу в интернет-магазинеКупить с доставкой Выращиваем вкусный виноград для себя. Справочник виноградаря и винодела

Проект Технічний регламент вина виноградні тихі

Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ УКРАЇНИ

ПОГОДЖЕНО Держспоживстандарт України
від « » 201_ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики України
від « » 201_ р.

ПОГОДЖЕНО
Головний санітарний лікар
України
від « » 201_ р.

ЗАРЕЄСТРОВАНО
в Міністерстві юстиції України
від « » 201_ р.

TP XXXX.XXXX UA

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

ВИНА ВИНОГРАДНІ ТИХІ

Видання офіційне
Дата введення в дію
Київ
Міністерство аграрної політики України
201_ рік
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічній комітет із стандартизації «Продукція садів, виноградників і виноробна продукція» (ТК-23) і Національний інститут винограду і вина «Магарач»
РОЗРОБНИКИ: А. Зотов, канд. Техн. наук, голова ТК-23; В. Загоруйко, д-р техн. наук (керівник розроблення); А. Яланецький, канд. техн. наук; І. Кречетов, канд. техн. наук; О. Макаров, д-р техн. наук; Р. Тімофєєв, канд. техн. наук; О. Дернова; Ю. Ольховий.
2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства аграрної політики України від « » 201_ р. № .
II
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA

ЗМІСТ

1 Загальні положення ......................................................................
2 Терміни та їхні визначення ...........................................................
3 Сфера застосування .....................................................................
4 Нормативні посилання ..................................................................
5 Технічні вимоги ..............................................................................
5.1 Загальні вимоги безпечності ...............................................
5.2 Вимоги до складу та безпечності винограду для виробництва вин виноградних тихих .............................................
5.3 Класифікація вин виноградних тихих .................................
5.4 Загальні вимоги до вин виноградних тихих .......................
5.5 Загальні ідентифікаційні параметри вин виноградних тихих .....................................................................................
5.6 Вимоги до персоналу ...........................................................
5.7 Забезпечення відповідності технічним вимогам ................
6 Ідентифікація вин виноградних тихих ..........................................
7 Вимоги охорони довкілля .............................................................
8 Державний нагляд .........................................................................
9 Кінцеві положення та порядок набуття чинності .........................
Додаток А Бібліографія ............................................................
III
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Метою розроблення і застосування Технічного регламенту «Виноград для промислового перероблення» (далі Технічний регламент) є захист життя та здоров’я людини, національної безпеки, національних особливостей виноградарства і виноробства, охорони довкілля та природних ресурсів, запобігання недобросовісної практики.
Цей технічний регламент формулює основні вимоги до якості виноробної продукції – вин виноградних тихих.
Цей Технічний регламент має мету гармонізації вимог до вин виноградних тихих з європейськими на основі Регламентів та Директив Європейського Парламенту, Ради Європейського Союзу, Світової організації торгівлі та згідно з чинним законодавством України, що сприяє усуненню технічних бар’єрів у торгівлі виноробною продукцією та спрощенню доступу виноробної продукції на ринок під час взаємного обміну виноробною продукцією.
Основним завданням цього Технічного регламенту є створення умов для державного регулювання розвитку національного виноградарства та виноробства для ефективного функціонування ринку виноробної продукції.
Цей Технічний регламент повною мірою використовує національну законодавчу базу України й максимально враховує міжнародний досвід запровадження технічного регулювання.

2 ТЕРМІНИ ТА ЇХНІ ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому Технічному регламенті використовуються терміни та визначення понять згідно з Законом України «Про виноград та виноградне вино», ДСТУ 2301-93 та ДСТУ 2163-93.
1
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA

3 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей Технічний регламент поширюється на вина виноградні тихі, вироблені з винограду свіжого ампелографічних сортів роду Вітіс (Vіtіs), у тому числі виду Вітіс вініфера (Vіtіs vinifera), а також отриманих від схрещування між цим і іншими видами роду Вітіс (Vіtіs), технічного і універсального напрямів використання, ручного і машинного збирання.
Цей Технічний регламент встановлює перелік мінімально необхідних вимог до якості та безпечності вин виноградних тихих, процесів виробництва виноробної продукції, з метою встановлення правопорядку щодо технічних обмежень на діяльність організацій і упорядкування їх взаємовідносин с контрольними та наглядовими державними органами та місцевими органами влади.
Вимоги цього Технічного регламенту щодо якості та безпечності вин виноградних тихих, поширюються на вина виноградні тихі, які виробляють в Україні, з метою забезпечення захисту життя й здоров’я людини та охорони довкілля.
Вимоги до безпечності процесів виробництва вин виноградних тихих застосовуються виключно на підприємствах, які займаються виробництвом виноробній продукції в Україні.
Дія цього Технічного регламенту не поширюється на санітарні заходи, які розроблені та застосовуються для захисту людини від ризиків, пов’язаних із харчовими продуктами.
Положення цього Технічного регламенту не застосовуються до вин виноградних тихих, які виробляють в домашніх умовах й призначені для індивідуального споживання.
Вимоги цього Технічного регламенту є обов’язковими для усіх підприємств, які займаються виробництвом, зберіганням, транспортуванням вин виноградних тихих незалежно від форм власності та підпорядкування.
2
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA
У разі введення горизонтального технічного регламенту щодо регулювання безпечності вин виноградних тихих виконання його вимог є обов’язковим.

4 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У тексті Регламенту містяться посилання на чинні в Україні нормативно-правові та нормативні документи:
Закон України «Про виноград та виноградне вино», від 16 червня
2005 р. № 2662-IV.
Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів»
№ 771/97 ВР від 23.12.1997 р.
Закон України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» № 3164-IV від 01.12.2005 р.
Закон України «Про захист прав споживачів», від 12 травня
1991 р. № 1023-XII.
Декрет Кабінету Міністрів України «Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення», від 8 квітня 1993 р. № 30-93.
Угода про технічні бар’єри у торгівлі (СОТ).
Регламент Європейського Парламенту і Ради ЄС № 178/2002 від
28 січня 2002 р. «Про встановлення загальних принципів та вимог законодавства щодо харчових продуктів, створення Європейського органу з безпеки харчових продуктів та встановлення процедур у галузі безпеки харчових продуктів».
Регламент Європейського Парламенту і Ради ЄС № 852/2004 від
29 квітня 2004 р. «Про гігієну харчових продуктів».

Кодекс усталеної практики. Звід правил на розробку технічних ре- гламентів у харчовій та переробній промисловості. Частина 1. Правила розробки технічних регламентів на харчову продукцію.

3
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA
ня.
ДСТУ 2163-94 2163-93 Виноробство. Терміни та визначення.
ДСТУ 2301-95 2301-93 Виноградарство. Терміни та визначенДСТУ 4161-2003 Система управління безпечністю харчових
продуктів. Вимоги.
ДСТУ ISO 9000-2001 Системи управління якістю. Основні положення і словник.
ДСТУ ІSO 14001-97 Системи управління навколишнім середовищем. Склад та опис елементів і настанови, щодо їх застосування.
ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки).
ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки).
ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами).
ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення).
ДК 016-97 ДК 016: 2010 Державний класифікатор продукції та послуг.

5 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

5.1 Загальні вимоги до якості та безпечності.

5.1.1 Вимоги якості та безпечності вин виноградних тихих визначає цей Технічний регламент і вони складаються з вимог, застосо4
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA
ваних до складу вин, вимог до безпечності перероблення й контролю якості винограду і продуктів його перероблення.
5.1.2 Вимоги щодо безпечності вин виноградних тихих є прерогативою центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я і регламентуються санітарними правилами і нормами. затвердженими Кабінетом Міністрів України.
5.1.3 Під час створення нових марок вин виноградних тихих, розроблення нових технологічних процесів виробництва вин виноградних тихих, розробки нових методів виробничого контролю, розроблення нових методик випробувань, розробникам слід керуватися вимогами цього Технічного регламенту.
5.1.4 Вина виноградні тихі, які виробляють в Україні, повинні бути безпечними та відповідати санітарним нормам і цьому Технічному регламенту.
5.1.5 Вина виноградні тихі повинні відповідати вимогам нормативних документів щодо допустимого вмісту токсичних елементів, пестицидів і радіологічних речовин та їх сполук, мікроорганізмів, які представляють небезпечність для здоров’я людини.
5.1.6 Основна відповідальність за якість та безпечність вин виноградних тихих покладається на їх виробника.
5.1.7 Для забезпечення якості та безпечності вин виноградних тихих, вироблених в Україні, заборонено:
– використання технічних сортів винограду для промислового перероблення в зонах, забруднених в результаті екологічних, техногенних та інших катастроф до повного відновлення родючого шару ґрунту;
– використання допоміжних засобів і матеріалів для виробництва вин виноградних тихих, які не дозволені для прямого контакту з харовими продуктами, у т.ч. з виноматеріалами
та вином;
5
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA
– фальсифікація вин виноградних тихих, а також виробництво та реалізація вин виноградних тихих за відсутністю ліцензії на їх виробництво та реалізацію.
5.2 Вимоги до складу та безпечності винограду для вироб-

ництва вин виноградних тихих.

5.2.1 Виробник має право самостійно формувати сортовий склад виноградників для вирощування винограду для виробництва вин виноградних тихих, дотримуючись вимог чинного законодавства, науково обґрунтованих рекомендацій профільних науково-дослідних установ та вимог цього Технічного регламенту.
5.2.2 Вимоги до зовнішнього вигляду, органолептичних, фізико-хімічних, мікробіологічних показників та показників безпечності винограду для виробництва вин виноградних тихих повинні відповідати вимогам чинних нормативних документів щодо якості та безпечності харчових продуктів, а також згідно з національним стандартом на виноград свіжий технічний для промислового перероблення.
5.2.3 Дозволено вводити до винограду у кожний транспортний засіб в процесі збору або після його завершення антиоксиданти (розчини двооксиду сірки або відповідних солей сірчистої кислоти) або сорбенти (бентоніт, препарати двооксиду кремнію) та інші препарати за технологічною необхідністю згідно з чинною нормативною документацією, погодженою з центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України або за наявності гігієнічного висновку центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України.
5.2.4 Вхідний контроль винограду для виробництва вин виноградних тихих здійснюється згідно з ГОСТ 24297.
5.2.5 Виноград для виробництва вин виноградних тихих транспортують, в чистих, сухих, без стороннього запаху, незаражених шкідниками транспортних засобах, згідно з правилами перевезення, діючих
6
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA
на даному виді транспорту, санітарними правилами та умовами зберігання, затвердженими в установленому порядку.
5.2.6 Вміст токсичних елементів, мікотоксинів, пестицидів, радіонуклідів у винограді для виробництва вин виноградних тихих повинен відповідати вимогам чинної нормативної документації та не перевищувати дозволені рівні, встановлені МБТ и СН 5061 [1], ДСанПіН
8.8.1.2.3.4-000 [3], ГН 6.6.1.1-130 [2].
5.3 Класифікація вин виноградних тихих.
5.3.1 Тихі вина підрозділяють на сортові і купажовані:
- сортові – виготовлені з виноматеріалів, отриманих з винограду одного сорту. При виготовленні сортових виноматеріалів допускається використовувати не більш 15 % винограду інших сортів того ж ботанічного виду, що не впливають на колір вина з основного сорту;
- купажовані – приготовлені з виноматеріалів, отриманих з декількох сортів винограду одного ботанічного виду.
5.3.2 Вина тихі за кольором підрозділяють на білі, рожеві і червоні.
5.3.3 За термінами витримки вина тихі поділяють на молоді,
ординарні, ординарні витримані, марочні і колекційні.
Молоді вина - столові вина, що виготовлені з виноматеріалів окремих сортів винограду або їх суміші і реалізовані в рік врожаю або не пізніше 3 місяців після завершення процесу бродіння.
Ординарні вина – вина без витримки, які виготовлені за загальноприйнятою технологією із виноматеріалів окремих сортів винограду або їх суміші, з реалізацією після 1 січня наступного за врожаєм винограду року.
Ординарні витримані вина – вина поліпшеної якості, що вироблені
за спеціальною технологією із виноматеріалів окремих сортів винограду
7
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA
чи їх суміші, з обов'язковою витримкою у дубовій тарі перед розливом не менше 6 місяців.
Марочні вина – вина, що характеризуються високою незмінною якістю, виготовлені за спеціальною технологією із виноматеріалів певних сортів винограду, або спеціальної їх суміші, витримані у дубовій тарі.
Колекційні вина – спеціально відібрані марочні вина, які після закінчення встановленого терміну бочкової витримки розливають у пляшки і додатково витримуються у них не менше 3 років в спеціально призначених для цього приміщеннях.
5.3.4 Вина тихі в залежності від технології виробництва поділяють на групи і типи, зазначені в таблиці 1. Вина, що мають історичний прототип, відносять до вин спеціального типу.
Таблиця 1 Характеристика вин тихих

Група і тип вина

Характеристика

Столові

сухі

напівсухі і напівсолодкі

спеціального типу

Виробляють повним зброджуванням виноградного сусла або м¢язги.

Виробляють неповним зброджуванням сусла або м′язги із

зупинкою бродіння. Вина можуть бути виготовлені по купажній схемі із використанням свіжого, консервованого виноградного соку або концентратів виноградного соку, а та- кож містелю, за умови підвищення об'ємної частки етилово- го спирту в готовому вині не більше ніж на 0,5 %.

Виробляють із використанням спеціальних технологічних прийомів, що надають вину характерні органолептичні властивості.

Кріплені

міцні і десертні

Спеціального типу (найменування прототипу) міцні

портвейн

Виробляють неповним зброджуванням виноградного сусла або м¢язги з зупинкою бродіння шляхом додавання етилово- го спирту спирту етилового ректифікованного по ДСТУ

4221:2003.

Виробляють неповним зброджуванням виноградного сусла або м¢язги з зупинкою бродіння шляхом додавання етилово- го спирту спирту етилового ректифікованного по ДСТУ

4221:2003.

Відповідність прототипові досягається шляхом обробки теплом у обмеженому кисневому режимі (портвейнізація).

8
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA

Закінчення таблиці 1

Група і тип вина

Характеристика

мадера

марсала

Виробляють неповним зброджуванням виноградного сусла

або м¢язги з зупинкою бродіння шляхом додавання етилово-

го спирту спирту етилового ректифікованного по ДСТУ

4221:2003.

У процесі виробництва допускається використання в ку-

пажах сухих ферментованих або мадеризованих виноматері-

алів.

Відповідність прототипові досягається шляхом обробки теплом у визначеному кисневому режимі (мадеризація).

Виробляють шляхом купажування сухих спиртованих виноматеріалів, містелю і спиртованого концентрату виноградного соку з наступною тепловою обробкою і витримкою.

херес

Десертні кагор

мускат мускатель токай малага

Виробляють повним зброджуванням виноградного сусла,

спиртуванням і витримкою виноматеріалів у контакті зі спе-

ціальними расами винних дріжджів із наступним корегуван-

ням складу, витримкою й обробкою.

Виробляють неповним зброджуванням м′язги чи виноградного сусла, отриманого з м¢язги районованих технічних червоних сортів винограду, витриманої при температурі 55-75

°С, із зупинкою бродіння шляхом додавання етилового спирту спирту етилового ректифікованного по ДСТУ

4221:2003.

Виробляють шляхом неповного бродіння виноградного

сусла, після настоювання чи підброджування м¢язги, із зупинкою бродіння шляхом додавання етилового спирту спирту етилового ректифікованного по ДСТУ 4221:2003.

Виробляють шляхом купажування десертних виноматеріалів із містелем з мускатних сортів винограду чи з мускатним десертним виноматеріалом, або шляхом переробки сепажа мускатних і немускатних сортів винограду.

Виробляють шляхом неповного бродіння виноградного сусла, після настоювання м’язги високоцукристого винограду із зупинкою бродіння шляхом додавання етилово- го спирту спирту етилового ректифікованного по ДСТУ

4221:2003.

Виробляють шляхом купажування цукровмісних матеріа-

лів і кріплених виноматеріалів з увареним карамелізованим

суслом та з наступним корегуванням складу з подальшою

витримкою й обробкою.

5.3.5 Винам тихим стабільно високої якості, що виробляються за спеціальною або традиційною технологією з визначених сортів винограду строго регламентованого географічного району, може бути присвоєний ранг вин контрольованих найменувань за походженням (КНП).
5.4 Загальні вимоги до вин виноградних тихих.
5.4.1 Вина виноградні тихі повинні відповідати вимогам чинного законодавства, даного регламенту, чинної нормативної документації
9
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA
та за технологічними інструкціями на виробництво вин виноградних тихих, затвердженими у встановленому порядку.
5.4.2 Вина тихі повинні мати колір, смак і аромат (букет), властиві даному найменуванню, без сторонніх тонів.
Вина в пляшках повинні бути розливостійкими, прозорими, без осаду.
Молоді вина можуть мати легкий опал. Колекційні вина можуть мати осад на стінках і дні пляшок.
У винах, призначених для реалізації у торгівельній сфері на розлив, допускається легка опалесценція.
5.5 Загальні ідентифікаційні параметри вин виноградних тихих.
5.5.1 Ідентифікація вин виноградних тихих, з віднесенням їх до відповідних класифікаційних груп, здійснюється профільними науковими установами при встановленні їх ідентичності відповідності згідно з вимогами чинної нормативної і технологічної документації, а також табл. 2.
Таблиця 2 Фізико-хімічні показники вин виноградних тихих

Група і тип вина

Кондиції

Колір

Група і тип вина

Об'ємна част-

ка етилового

спирту, %

Масова концентрація цукрів, г/дм3

Колір

Столові

су хі білі

рожеві червоні

9,0-14,0

9,0-14,0

9,0-14,0

Не більше 3,0

Не більше 3,0

Не більше 3,0

Від світло-солом'яного, зеленувато-

го, до світло-золотистого

Від світло-рожевого до темно-

рожевого

Від червоного до темно-

рубінового з фіолетовим відтінком

напівсу х і

білі

рожеві червоні

9,0-14,0

9,0-14,0

9,0-14,0

5,0-25,0

5,0-25,0

5,0-25,0

Від світло-солом'яного до золоти-

стого

Від світло-рожевого до темно-

рожевого

Від червоного до темно-рубі-

нового

напівсолодкі

білі рожеві червоні

9,0-13,0

9,0-13,0

9,0-13,0

30,0-50,0

30,0-50,0

30,0-50,0

Від солом'яного до золотистого

Від світло-рожевого до темно-

рожевого

Від червоного до темно-рубі-

нового

Продовження таблиці 2

Група і тип вина Кондиції Колір

10
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA

Об'ємна част-

ка етилового спирту, %

Масова концентрація цукрів, г/дм3

Столові спеціального типу

білі

червоні

10,5-15,0

10,5-14,0

Не більше 3,0

Не більше 3,0

Від золотистого до темно-

янтарного

Від червоного до темно-червоного

Кріплені

міцні :

білі рожеві червоні

Кріплені спеціального типу херес

портвейн білий

рожевий червоний

14,0-20,0

14,0-20,0

14,0-20,0

14,0-20,0

17,0-19,0

17,0-19,0

17,0-19,0

30,0-110,0

30,0-110,0

30,0-110,0

2,0-90,0

30,0-110,0

30,0-110,0

30,0-110,0

Від золотистого до темно-

янтарного.

Від рожевого до темно-рожевого.

Від червоного до рубінового або гранатового.

Від світло-золотистого до темно-

янтарного.

Від золотистого до темно-

янтарного.

Від рожевого до темно-рожевого.

Від червоного до рубінового або гранатового.

мадера

18,0-20,0

3,0-140,0

Від золотистого до темно-

янтарного з різними відтінками.

марсала

18,0-20,0

15,0-70,0

Від темно-золотистого до темно-

янтарного з різними відтінками.

Десертні

напівсолодкі:

білі рожеві

червоні

14,0-16,0

14,0-16,0

14,0-16,0

120,0-135,0

120,0-135,0

120,0-135,0

Від світло-золотистого до темно-

золотистого.

Від рожевого до темно-рожевого.

Від червоного до темно-червоного різних відтінків.

солодкі :

білі

рожеві

червоні

15,0-17,0

15,0-17,0

15,0-17,0

140,0-200,0

140,0-200,0

140,0-200,0

Від світло-золотистого до темно-

золотистого.

Від рожевого до темно-рожевого.

Від червоного до рубінового або гранатового із різними відтінками.

Закінчення таблиці 2

Група і тип Кондиції Колір

11
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA

вина

Об'ємна част-

ка етилового спирту, %

Масова концентрація цукрів, г/дм3

лікерні:

білі рожеві червоні

12,0-17,0

12,0-17,0

12,0-17,0

210,0-300,0

210,0-300,0

210,0-300,0

Від золотистого до янтарного.

Від світло-рожевого до темно-

рожевого.

Від червоного до рубінового або гранатового із різними від-тінками.

Десертні спеціа-

льного типу

солодкі :

кагор

мускати:

білі рожеві

червоні

(чорні)

мускатель білий

рожевий червоний

(чорний)

токай

15,0-17,0

14,0-17,0

14,0-17,0

14,0-17,0

16,0-16,5

16,0-16,5

16,0-16,5

15,0-16,0

140,0-200,0

140,0-200,0

140,0-200,0

140,0-200,0

140,0-150,0

140,0-150,0

140,0-150,0

160,0-200,0

Темно-червоний або рубіновий із різними відтінками.

Від світло-золотистого до янтар-

ного.

Від світло-рожевого до темно-

рожевого.

Від червоного до рубінового з рі-

зними відтінками.

Від світло-золотистого до янтарно-

го.

Від світло-рожевого до темно-

рожевого.

Від червоного до рубінового з рі-

зними відтінками.

Від золотистого до янтарного.

лікерні :

мускати:

білі рожеві

червоні

(чорні) токай малага

12,0-16,0

12,0-16,0

12,0-16,0

12,0-16,0

15,0-17,0

210,0-300,0

210,0-300,0

210,0-300,0

210,0-300,0

210,0-300,0

Від золотистого до янтарного.

Від світло-рожевого до темно-

рожевого.

Від червоного до темно-червоного з різними відтінками.

Від світло-золотистого до янтар-

ного.

Від світло-коричневого до темно-

коричневого з різними відтінками.

5.5.2 Масова концентрація титрованих кислот, у перерахунку на винну кислоту, г/дм3, повинна становити:
– у столових винах – 5,0 – 8,0
12
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA
– у кріплених винах – 4,0 – 7,0
– у десертних винах – 3,0 – 7,0
5.5.3 Столові марочні вина повинні випускатися з об’ємною часткою етилового спирту не менше 10,0 %, столові сортові – 9,5 %.
5.5.4 Допускаються відхилення від норм, встановлених технологічною інструкцією на конкретне найменування вина:
– за об’ємною часткою етилового спирту – ± 0,5 %;
– за масовою концентрацією цукрів (крім сухих вин) ± 5 г/100 дм3
– за масовою концентрацією титрованих кислот – ± 2,0 г/дм3.
У випадках, коли для конкретних найменувань вин встановлені межі норм за об‘ємною часткою етилового спирту і масовими концентраціями цукрів і титрованих кислот, відхилення від цих норм не допускаються.
5.5.5 Масова концентрація летких кислот, у перерахунку на оцтову кислоту, не повинна перевищувати, г/дм3
Для ординарних столових:
білих - 1,2 рожевих - 1,3 червоних і спеціального типу
(найменування прототипу –
кахетинське) - 1,5
кріплених:
білих, рожевих і червоних - 1,2
спеціального типу
(найменування прототипу –
мадера, херес) - 1,3
Для марочних і колекційних столових:
13
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA
білих і рожевих - 1,2
червоних і спеціального типу
(найменування прототипу –
кахетинське) - 1,3
кріплених:
білих і рожевих - 1,0
червоних і спеціального типу
(найменування прототипу –
мадера, херес) - 1,2
5.5.6 Масова концентрація загальної сірчистої кислоти у винах не повинна перевищувати 200 мг/дм3, для вин столових напівсухих і напівсолодких відповідно 250 мг/дм3.
5.5.7 Масова концентрація приведеного екстракту в марочних винах і винах, які відвантажують на експорт не менш ніж, г/дм3:
– для білих столових вин – 16
– для хересів з масовою концентрацією цукрів до 10 г/дм3 – 15
– для решта вин типу Херес – 17
– для решта типів марочних вин – 18
5.6 Вимоги до персоналу.
5.6.1 Персонал, зайнятий у процесі виробництва вин виноградних тихих повинен обов’язково:
– проходити обов’язкові попередні (до прийняття на роботу) та періодичні медичні огляди в порядку, встановленому чинним законодавством України;
– мати професійну підготовку та відповідати кваліфікаційним вимогам, встановленим для конкретної посади;
– знати та дотримуватися вимог інструкції з охорони праці,
правил гігієни та санітарії;
– проходити увідний та періодичні інструктажі з охорони праці;
14
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA
– дотримуватися правил експлуатації обладнання;
– приймати усі передбачені законодавством України заходи з метою недопущення шкоди здоров’ю та життю людей, їх майну, майну юридичних осіб, державному та муніципальному майну, охороні довкілля;
– періодично підвищувати кваліфікацію.
5.7 Забезпечення відповідності технічним вимогам.
5.7.1 Вина виноградні тихі повинні задовольняти вимогам цього
Технічного регламенту, якщо:
– відповідність технічним вимогам забезпечується виконанням вимог цього Технічного регламенту та взаємопов’язаних національних стандартів;
– на підприємстві запроваджена система управління безпекою харчових продуктів. (HACCP).
5.7.2 Лабораторії, які виконують випробовування вин виноградних тихих, повинні бути акредитовані на право проведення вимірювань у державній системі атестації у відповідності з чинним законодавством.
5.7.3 Методики виконання вимірювань показників безпечності та якості підлягають обов’язковій атестації згідно чинного законодавства України.

6 ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВИН ВИНОГРАДНИХ ТИХИХ

6.1 Ідентифікацію вин виноградних тихих на виноробних підприємствах проводять по фізико-хімічних та органолептичних показниках згідно вимогам чинної нормативної та технологічної документації
на вина виноградні тихі.
15
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA
6.2 Ідентифікацію вин виноградних тихих здійснюють у разі виникнення спорів між постачальником (продавцем) і покупцем вина.
6.3 Ідентифікацію проводять з метою:
– забезпечення прав учасників ринку на обґрунтований вибір продукції з урахуванням вірогідної інформації про неї;
– захисту покупців від несумлінного виробника (продавця);
– підтвердження відповідності продукції, у тому числі й її найменування (марки);
– забезпечення безпечності продукції для життя та здоров’я споживача та захисту довкілля;
– підтвердженню відповідності вин виноградних тихих вимогам цього Технічного регламенту.
6.4 Ідентифікація повинна комплексно оцінювати вина виноградні тихі з використанням як галузевих методів органолептичних, фізико-хімічних аналізів, так і методів, що дозволяють встановити фальсифікацію видів продукції.
6.5 Ідентифікацію вин виноградних тихих проводять юридичні особи або індивідуальні підприємці, які здійснюють виробництво вин виноградних тихих, а також організації, які здійснюють підтвердження відповідності продукції пред’явленим вимогам та нагляд за безпечністю продукції.
6.6 Залежно від завдань ідентифікації та специфіки вин виноградних тихих використовують наступні процедури ідентифікації:
– експертиза документації;
– випробовування продукції;
– комплексна процедура (експертиза документації та випробовування продукції).
6.7 Під час ідентифікації вин виноградних тихих експертизою документації для встановлення належності вина до відповідної класи16
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA
фікаційної групи або марки, конкретної партії, підтвердження однорідності партії проводять вивчення відповідних супроводжувальних документів та їх звіряння з технологічною документацією на виробництво відповідної марки вина.
6.8 У разі недостатності або ненадійності інформації, яка отримана під час експертизи документації, а також під час підтвердження відповідності вин виноградних тихих вимогам цього Технічного регламенту проводять випробовування продукції за такими показниками:
– органолептичні;
– фізико-хімічні;
– мікробіологичні.
6.9 Методики виконання вимірювань, які використовуються під час визначання показників ідентифікації, повинні бути метрологічно атестовані і забезпечувати об’єктивність та вірогідність результатів випробовувань.
6.10 Результат ідентифікації оформлюють у вигляді висновку або протоколу ідентифікації, зміст якого повинен включати:
– найменування вина виноградного тихого;
– інформацію про її виробника (постачальника);
– результати випробовувань (у разі їх проведення), включаючи органолептичні показники;
– відомості про партію, в тому числі кількість та вид транспортної тари;
– висновок про відповідність вина виноградного тихого заявленому найменуванню конкретній партії та декларованим показникам.
6.11 Вина виноградні тихі, які не відповідають вимогам цього
Технічного регламенту за класифікаційним найменуванням та показниками якості переробляють або знищують у встановленому порядку.
17
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA
6.12 Заборонені засоби виробництва та види фальсифікацій вин виноградних тихих:
– нерегламентоване застосування цукру або продуктів, що містять цукор, у тому числі виноградного походження, для штучного підвищення вмісту спирту у винах, підміна сортів винограду або зменшення терміну витримки при виготовленні вин марочних;
– додавання води, плодово-ягідних матеріалів, витяжок і відварів з плодів і ягід;
– підробка дешевих вин під кращі вітчизняні або іноземні марки шляхом штучного збільшення екстрактивності, імітації кольору, аромату і смаку, а також додавання харчових або штучних речовин і есенцій;
– штучна ароматизація рослинними екстрактами чи запашними речовинами органічного синтезу;
– додавання замінників цукру (сахарину, аспартаму та інших подібних штучних речовин);
– виготовлення сурогатів вин шляхом використання виноматеріалів, вироблених екстракцією водою виноградних вичавок або ізюму;
– виготовлення сурогатів вин за відсутності продуктів переробки винограду;
– підробка вина за походженням, місцем виробництва, сортовим складом шляхом додавання виноматеріалів з гібридів прямих виробників, які не входять до затвердженого сортименту;

етикетування, що не відповідає вимогам зако-

нодавства, використання інших видів дезінформації поку18
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA
пця при зовнішньому оформленні вин, а також інші заборонені методи і види фальсифікації.

7 ВИМОГИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

7.1 Безпека виробництва вин виноградних тихих забезпечується системою умов, заборон, обмежень, інших обов’язкових вимог, спрямованих на охорону довкілля і вона повинна відповідати вимогам чинного законодавства України.
7.2 Під час виробництва вин виноградних тихих виробник обов’язково повинен дотримуватися вимог чинного законодавства з охорони довкілля, а також чинних нормативних документів і санітарних правил: ДСТУ ISO 9000; ДСТУ ISO 14001.
7.3 Контроль за викидом гранично-допустимих концентрацій шкідливих речовин в атмосферу згідно за ГОСТ 17.2.3.01 і ДСП 201.
7.4 Вина виноградні тихі, що призначений до утилізації (перероблення на спирт-сирець), повинні утилізовуватись способом, що відповідає еколого-гігієнічним вимогам, згідно чинного законодавства України та Європейського Співтовариства і не повинен бути прямим або непрямим джерелом забруднення довкілля.

8 ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД

8.1 Державний нагляд (контроль) за виконанням вимог цього Технічного регламенту здійснюють органи виконавчої влади, відповідальні за нагляд у сфері безпечності та якості харчових продуктів у порядку, встановленим чинним законодавством України.
8.2 При проведенні державного нагляду (контролю) дотримуються правил і методів досліджень та вимірювань, правил відбору зразків згідно вимог чинного законодавства України.
19
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA
8.3 Забороняється вимагати від виробника (виконавця, продавця) підтвердження відповідності вин виноградних тихих вимогам, крім встановлених цим Технічним регламентом та чинною нормативною документацією на вина виноградні тихі.
8.4 У разі виявлення порушення вимог цього Технічного регламенту (в тому числі виявлення фальсифікованого вина виноградного тихого) органи державного контролю (нагляду) здійснюють заходи згідно наданих повноважень.

9 КІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК НАБУТТЯ ЧИННОСТІ

9.1 Цей Технічний регламент набирає чинності через 6 місяців після його офіційного опублікування.
9.2 Всі чинні нормативні документи, область поширення яких співпадає з даним Технічним регламентом, повинні бути приведені у відповідність з нормами цього Технічного регламенту не пізніше, ніж через 6 місяців після його опублікування.
9.3 На період 6 місяців з дня набрання чинності цього Технічного регламенту застосовують норми чинного законодавства України.

Додаток А (довідковий) БІБЛІОГРАФІЯ

1. МБТ и СН 5061-89 Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых
продуктов (Медично-біологічні вимоги і санітарні норми якості продо20
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA
вольчої сировини і харчових продуктів), затверджені МОЗ СРСР від
01.08.89 р.
2. ГН 6.6.1.1-130-2006 Гігієнічний висновок. Допустимі рівні радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді, затверджені наказом МОЗ України № 256 від 03.05.06 р.
3. ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті.
4. СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы по охране поверхностных вод от загрязнений. (Санітарні правила і норми з охорони поверхневих вод від забруднення), затверджені МОЗ СРСР
05.08.88 р.
5. СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила и нормы по охране почвы от загрязнения бытовыми и промышленными отходами (Санітарні правила і норми з охорони ґрунту від забруднення побутовими і промисловими відходами), затверджені МОЗ СРСР 05.08.88 р.
6. ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами), затверджені МОЗ України 09.07.97 р. № 201.

7. ИК 10-04-05-40-89 «Инструкция по микробиологическому контролю винодельческого производства», затверджена НВО напоїв та мінвод Мінагропрому СРСР 01.06.89.

Код УКНД 67.080
21
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA
Ключові слова: відповідність, вино виноградне тихе, державний нагляд, ідентифікація, зберігання, класифікація, виробництво, марка,
фальсифікація, технічний регламент, фізико-хімічні показники.
22

Не получается скачать и прочитать книги в форматах djvu, pdf, rar? Прочтите подсказки

Скачайте похожую бесплатную книгу из раздела Рецепты домашних вин:
Проект Методичні вказівки по селекції дріжджів виноробного виробництва

     

Полный каталог книг для бесплатного скачивания

Рейтинг@Mail.ru