Проект Технічний регламент виробництва та зберігання шампанського України та ігристих вин – скачать книгу полностью

Жанры  |  Рассылка книг (в соцсетях, на email)

скачать полностью книгу Проект Технічний регламент виробництва та зберігання шампанського України та ігристих вин

 Читать  онлайн  книгу в форматах fb2, epub, pdf, mobi, lrf

заказать книгу в интернет-магазине Шампань и другие игристые вина - Саляхова Э.Р. | Купить книгу с доставкой

Проект Технічний регламент виробництва та зберігання шампанського України та ігристих вин.

Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ УКРАЇНИ

ПОГОДЖЕНО Держспоживстандарт України
від “ 201_ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
від “ 201_ р.

ПОГОДЖЕНО
Головний санітарний лікар
України
від “ 201_ р.

ЗАРЕЄСТРОВАНО
в Міністерстві юстиції України від “ 201_ р.

TP XXXX.XXXX UA ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ ВИРОБНИЦТВА ТА ЗБЕРІГАННЯ
ШАМПАНСЬКОГО УКРАЇНИ ТА ІГРИСТИХ ВИН

Видання офіційне
Дата введення в дію
Київ
Міністерство аграрної політики та продовольства України
201_ рік
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічній комітет із стандартизації “Продукція садів, виноградників і виноробна продукція” (ТК-23) і Національний інститут винограду і вина “Магарач”
РОЗРОБНИКИ: В.Костенко; А. Зотов, канд. техн. наук, голова ТК-23; В. Загоруйко, д-р техн. наук; А. Яланецький, канд. техн. наук; О. Макаров, д-р техн. наук; О. Дернова; Д. Єрмолін, канд. техн. наук; І. Лутков, канд. техн. наук; Ю. Ольховий; Р. Фальковська, канд. техн. наук; Т. Шалімова.
2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від “
201_ р. № .
II
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA

ЗМІСТ

С.
1 Загальні положення ......................................................................
2 Сфера застосування ......................................................................
3 Терміни та їхні визначення ..........................................................
4 Класифікація шампанського України та ігристих вин ..................
5 Загальні вимоги .............................................................................
6 Вимоги до складу та безпечності вин, насичених діоксидом вуглецю................................................................................................
7 Вимоги до безпечності сировини .................................................
8 Вимоги до виробництва .................................................................
9 Вимоги до зберігання та транспортування ...................................
10 Вимоги до персоналу ....................................................................
11 Забезпечення відповідності технічним вимогам .........................
12 Ідентифікація вин, насичених діоксидом вуглецю ......................
13 Підтвердження відповідності .........................................................
14 Вимоги охорони довкілля ..............................................................
15 Державний нагляд .........................................................................
16 Прикінцеві положення ...................................................................
Додатки: ........................................................................................ Додаток 1 Перелік державних стандартів на вина, насичені діоксидом вуглецю .......................................................................... Додаток 2 Перелік органолептичних, фізіко-хімічних показників та показників безпечності вин, насичених діоксидом вуглецю .....
Додаток 3 Бібліографія .................................................................
III
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Метою розроблення і застосування “Технічного регламенту виробництва та зберигання шампанського України та ігристих вин” (далі Технічний регламент) є захист життя та здоров’я людини, національної безпеки, національних особливостей виноградарства і виноробства, охорони довкілля та природних ресурсів, запобігання недобросовісної практики.
Цей технічний регламент формулює основні вимоги до якості виноробної продукції – шампанського України та ігристих вин виноградних .
Цей Технічний регламент має мету гармонізації вимог до шампанського України та ігристих вин виноградних з європейськими на основі Регламентів та Директив Європейського Парламенту, Ради Європейського Союзу, Світової організації торгівлі та згідно з чинним законодавством України, що сприяє усуненню технічних бар’єрів у торгівлі виноробною продукцією та спрощенню доступу виноробної продукції на ринок під час взаємного обміну виноробною продукцією.
Основним завданням цього Технічного регламенту є створення умов для державного регулювання розвитку національного виноградарства та виноробства для ефективного функціонування ринку виноробної продукції.
Цей Технічний регламент повною мірою використовує національну законодавчу базу України й максимально враховує міжнародний досвід запровадження технічного регулювання.
1
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA

2 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей Технічний регламент поширюється на шампанське України та ігристі вина виноградні, вироблені з сусла і виноматеріалів шампанських та (або) для вин ігристих , отриманих з винограду свіжого ампелографічних сортів роду Vіtіs vinifera, і насичені діоксидом вуглецю ендогенного походження, що утворюється під час бродіння під тиском сусла або вторинного бродіння виноматеріалів у герметично закритих посудинах
– пляшках чи резервуарах, згідно з чинними нормативними та законодавчими документами.
Цей Технічний регламент встановлює перелік мінімально необхідних вимог до якості та безпечності шампанського України та ігристих вин виноградних, процесів виробництва цієї виноробної продукції, з метою встановлення правопорядку щодо технічних обмежень на діяльність організацій і упорядкування їх взаємовідносин с контрольними та наглядовими державними органами та місцевими органами влади.
Вимоги цього Технічного регламенту щодо якості та безпечності шампанського України та ігристих вин виноградних, поширюються на шампанське України та ігристі вина виноградні, які виробляють в Україні, з метою забезпечення захисту життя й здоров’я людини та охорони довкілля.
Вимоги до безпечності процесів виробництва шампанського України та ігристих вин виноградних застосовуються виключно на підприємствах, які займаються виробництвом виноробній продукції в Україні.
Дія цього Технічного регламенту не поширюється на санітарні заходи, які розроблені та застосовуються для захисту людини від ризиків, пов’язаних із харчовими продуктами.
2
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA
Положення цього Технічного регламенту не застосовуються до ігристих вин виноградних, які виробляють в домашніх умовах й призначені для індивідуального споживання.
Вимоги цього Технічного регламенту є обов’язковими для усіх підприємств, які займаються виробництвом, зберіганням, транспортуванням шампанського України та ігристих вин виноградних незалежно від форм власності та підпорядкування.
У разі введення горизонтального технічного регламенту щодо регулювання безпечності шампанського України та ігристих вин виноградних виконання його вимог є обов’язковим.

3 ТЕРМІНИ ТА ЇХНІ ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому Технічному регламенті використовуються терміни та визначення понять згідно з Законом України «Про виноград та виноградне вино» від 16 червня 2005 р. № 2662-IV з доповненнями та змінами, ДСТУ 2163-94 Виноробство. Терміни та визначення, ДСТУ 2301 –
95 Виноградарство. Терміни та визначення.

4 КЛАСИФІКАЦІЯ

4.1 Класифікація шампанського України
4.1.1 Шампанське України за ДСТУ 4800:2007 залежно від способу виробництва та термінів витримки поділяють на:
─ шампанське України – виготовлене за шампанською технологією при вторинному бродінні шампанських виноматеріалів в герметично закритих резервуарах періодичним і безперервним способами;
─ шампанське України класичне – виготовлене за шампанською технологією з трирічною витримкою вина в пляшках на дріжджах.
3
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA
4.1.2 Шампанське України залежно від масової концентрації цукрів поділяють згідно з табл. 1.
Таблиця 1- Типи та марки шампанського України

Тип шампанського

України

Шампанське України

Шампанське

України класичне

Марка шампанського України

екстрабрют

брют

екстрасухе

сухе

напівсухе

напівсолодке

солодке

екстрабрют

брют

екстрасухе

сухе

напівсухе

напівсолодке

4.2 Класифікація ігристих вин виноградних
4.2.1 Вина ігристі з технологічною витримкою в пляшках не менше як 9 міс. належать до категорії витриманих.
4.2.2 Вина ігристі залежно від масової концентрації цукрів поділяють на:
– брют;
– екстрасухе;
– сухе;
– напівсухе;
– напівсолодке;
– солодке.
4.2.3 Вина ігристі за кольором підрозділяють на білі, рожеві і червоні.
5 ОСНОВНІ ВИМОГИ
5.1 Шампанське України та ігристі вина виноградні повинні відповідати вимогам чинного законодавства, даного регламенту, чинної нормативної документації та бути виготовленими за технологічними ін4
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA
струкціями на виробництво шампанського України та ігристих вин виноградних, затвердженими у встановленому порядку.

6 ВИМОГИ ДО СКЛАДУ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ВИН, НАСИЧЕНИХ ДІОКСИДОМ ВУГЛЕЦЮ

6.1 Склад та безпечність вин, насичених діоксидом вуглецю ─ шампанського України та ігристих вин повинні відповідати вимогам цього Технічного регламенту; Закону України “Про виноград та виноградне вино”, від 16 червня 2005 р. № 2662-IV з доповненнями та змінами; ДСТУ 4800:2007 Шампанське України. Технічні умови; ДСТУ
4807:2007 Вина ігристі. Технічні умови.
6.1 Вимоги щодо безпечності шампанського України та ігристих вин є прерогативою центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я і регламентуються санітарними правилами і нормами. затвердженими Кабінетом Міністрів України (МБТ и СН 5061-89 Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов (Медично- біологічні вимоги і санітарні норми якості продовольчої сировини і харчових продуктів), затверджені МОЗ СРСР від 01.08.89 р.; ГН 6.6.1.1-130-2006 Гігієнічний висновок. Допустимі рівні радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді, затверджені наказом МОЗ України № 256 від 03.05.06 р., ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті та ін.).
6.2 Основна відповідальність за якість та безпечність шампанського України та ігристих вин покладається на їх виробника.
5
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA
6.3 Для забезпечення якості та безпечності шампанського України та ігристих вин, вироблених в Україні, заборонено:
– використання технічних сортів винограду для промислового перероблення в зонах, забруднених в результаті екологічних, техногенних та інших катастроф до повного відновлення родючого шару ґрунту;
– використання допоміжних засобів і матеріалів для виробництва вин виноградних ігристих, які не дозволені для прямого контакту з харчовими продуктами, у т.ч. з виноматеріалами та вином;
– фальсифікація шампанського України та ігристих вин, а також виробництво та реалізація шампанського України та ігристих вин за відсутністю ліцензії на їх виробництво та реалізацію.

7 ВИМОГИ ДО СКЛАДУ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ СИРОВИНИ ─ ВИНОГРАДУ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ШАМПАНСЬКОГО УКРАЇНИ ТА ІГРИСТИХ ВИН

7.1 Виробник має право самостійно формувати сортовий склад виноградників для вирощування винограду для виробництва шампанського України та ігристих вин, дотримуючись вимог чинного законодавства, науково обґрунтованих рекомендацій профільних науково- дослідних установ та вимог цього Технічного регламенту.
7.2 Вимоги до зовнішнього вигляду, органолептичних, фізико- хімічних, мікробіологічних показників та показників безпечності винограду для виробництва шампанського України та ігристих вин повинні
відповідати вимогам чинних нормативних документів щодо якості та
6
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA
безпечності харчових продуктів, а також згідно з національним стандартом на виноград свіжий технічний для промислового перероблення.
7.3 Дозволено вводити до винограду у кожний транспортний засіб в процесі збору або після його завершення антиоксиданти (розчини двооксиду сірки або відповідних солей сірчистої кислоти) або сорбенти (бентоніт, препарати діоксиду кремнію) та інші препарати за технологічною необхідністю згідно з чинною нормативною документацією, погодженою з центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України або за наявності гігієнічного висновку центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України.
Вхідний контроль винограду для виробництва шампанського України та ігристих вин здійснюється згідно з ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення) та ИК 10-04-05-40.
7.4 Виноград для виробництва шампанського України та ігристих вин транспортують, в чистих, сухих, без стороннього запаху, незаражених шкідниками транспортних засобах, згідно з правилами перевезення, діючих на даному виді транспорту, санітарними правилами та умовами зберігання, затвердженими в установленому порядку.
7.5 Вміст токсичних елементів, мікотоксинів, пестицидів, радіонуклідів у винограді для виробництва шампанського України та ігристих вин повинен відповідати вимогам чинної нормативної документації та не перевищувати дозволені рівні, встановлені МБТ и СН 5061-89 Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов (Медично- біологічні вимоги і санітарні норми якості продовольчої сировини і харчових продуктів), затверджені МОЗ СРСР від 01.08.89 р.; ГН 6.6.1.1-130-2006 Гігієнічний висновок. Допустимі рівні радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді, затверджені на7
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA
казом МОЗ України № 256 від 03.05.06 р., ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті.

8 ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЦТВА

8.1 Вимоги до виробництва шампанського України та ігристих вин визначає цей Технічний регламент і чинні галузеві Технологічні інструкції.
8.2 Під час створення нових марок шампанського України та ігристих вин, розроблення нових технологічних процесів виробництва шампанського України та ігристих вин, нових методів виробничого контролю, нових методик випробувань, розробникам слід керуватися вимогами цього Технічного регламенту.

9 ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

9.1 Зберігання та транспортування шампанського Украіни та ігристих вин повинно здійснюватися відповідно вимогам Технічного регламенту та чинноі нормативної документації (ДСТУ 4800:2007 Шампанське України. Технічні умови; ДСТУ 4807:2007 Вина ігристі. Технічні умови).
9.2 Транспортування шампанського Украіни та ігристих вин здійснюється транспортом усіх видів згідно з правилами перевезення вантажів.
8
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA

10 ВИМОГИ ДО ПЕРСОНАЛУ

10.1 Персонал, зайнятий у процесі виробництва шампанського
України та ігристих вин, повинен обов’язково:
– проходити обов’язкові попередні (до прийняття на роботу) та періодичні медичні огляди в порядку, встановленому чинним законодавством України;
– мати професійну підготовку та відповідати кваліфікаційним вимогам, встановленим для конкретної посади;
– знати та дотримуватися вимог інструкції з охорони праці,
правил гігієни та санітарії;
– проходити увідний та періодичні інструктажі з охорони праці;
– дотримуватися правил експлуатації обладнання;
– приймати усі передбачені законодавством України заходи з метою недопущення шкоди здоров’ю та життю людей, їх майну, майну юридичних осіб, державному та муніципальному майну, охороні довкілля;
– періодично підвищувати кваліфікацію.

11 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ

11.1 Шампанське Украіни та ігристі вина повинні задовольняти вимогам цього Технічного регламенту, якщо:
– відповідність технічним вимогам забезпечується виконанням вимог цього Технічного регламенту та взаємопов’язаних національних стандартів;
– на підприємстві запроваджена система управління безпекою харчових продуктів.
9
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA
Лабораторії, які виконують випробовування шампанського України та ігристих вин, повинні бути акредитовані на право проведення вимірювань у державній системі атестації у відповідності з чинним законодавством.
Методики виконання вимірювань показників безпечності та якості підлягають обов’язковій атестації згідно чинного законодавства України.

12 ІДЕНТИФІКАЦІЯ ШАМПАНСЬКОГО УКРАЇНИ ТА ІГРИСТИХ ВИН

12.1 Ідентифікацію шампанського України та ігристих вин на виноробних підприємствах проводять за органолептичними характеристиками та фізико-хімічними показниками згідно з вимогами чинної нормативної та технологічної документації на шампанське України та ігристі вина.
12.2 Ідентифікацію шампанського України та ігристих вин здійснюють у разі виникнення спорів між постачальником (продавцем) і покупцем вина.
12.3 Ідентифікацію проводять з метою:
– забезпечення прав учасників ринку на обґрунтований вибір продукції з урахуванням вірогідної інформації про неї;
– захисту покупців від несумлінного виробника (продавця);
– підтвердження відповідності продукції, у тому числі й її найменування (марки);
– забезпечення безпечності продукції для життя та здоров’я споживача та захисту довкілля;
– підтвердженню відповідності шампанського України та ігристих вин вимогам цього Технічного регламенту.
10
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA
12.4 Ідентифікація повинна комплексно оцінювати шампанське України та ігристі вина з використанням як галузевих методів органолептичних, фізико-хімічних аналізів, так і методів, що дозволяють встановити фальсифікацію видів продукції.
12.5 Ідентифікацію шампанського України та ігристих вин проводять юридичні особи, які здійснюють виробництво шампанського України та ігристих вин, а також організації, які здійснюють підтвердження відповідності продукції пред’явленим вимогам та нагляд за безпечністю продукції.
12.6 Залежно від завдань ідентифікації та специфіки шампанського України та ігристих вин використовують наступні процедури ідентифікації:
– експертиза документації;
– випробовування продукції;
– комплексна процедура (експертиза документації та випробовування продукції).
12.7 Під час ідентифікації шампанського України та ігристих вин експертизою документації для встановлення належності вина до відповідної класифікаційної групи або марки, конкретної партії, підтвердження однорідності партії проводять вивчення відповідних супроводжувальних документів та їх звіряння з технологічною документацією на виробництво відповідної марки вина.
12.8 У разі недостатності або ненадійності інформації, яка отримана під час експертизи документації, а також під час підтвердження відповідності шампанського України та ігристих вин вимогам цього Технічного регламенту проводять випробовування продукції за такими показниками:
– органолептичні;
– фізико-хімічні;
11
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA
– мікробіологічні згідно з ИК 10-04-05-11.
12.9 Методики виконання вимірювань, які використовуються під час визначання показників ідентифікації, повинні бути метрологічно атестовані і забезпечувати об’єктивність та вірогідність результатів випробовувань.
12.10 Результат ідентифікації оформлюють у вигляді висновку або протоколу ідентифікації, зміст якого повинен включати:
– найменування шампанського України або ігристих вин;
– інформацію про виробника (постачальника);
– результати випробовувань, включаючи органолептичні характеристики;
– відомості про партію, в тому числі кількість та вид транспортної тари;
– висновок про відповідність шампанського України або ігристих вин заявленому найменуванню конкретній партії та декларованим показникам.
12.11 Шампанське України та ігристі вина, які не відповідають вимогам цього Технічного регламенту за класифікаційним найменуванням та показниками якості переробляють або знищують у встановленому порядку.
12.12 Заборонені прийоми у виробництві шампанського України та ігристих вин та види їхньої фальсифікацій :
– підміна сортів винограду, нерегламентоване застосування цукру або продуктів, що містять цукор, у тому числі виноградного походження, для штучного підвищення вмісту спирту у винах, або зменшення терміну витримки при виготовленні вин колекційних;
– підробка дешевих вин під кращі вітчизняні або іноземні
марки шляхом штучного збільшення екстрактивності, іміта12
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA
ції кольору, аромату і смаку, а також додавання харчових або штучних речовин і есенцій;
– додавання води, плодово-ягідних матеріалів, витяжок і відварів з плодів і ягід;
– штучна ароматизація рослинними екстрактами чи запашними речовинами органічного синтезу;
– додавання замінників цукру (сахарину, аспартаму та інших подібних штучних речовин);
– виготовлення сурогатів вин шляхом використання виноматеріалів, вироблених екстракцією водою виноградних вичавок або ізюму;
– виготовлення сурогатів вин за відсутності продуктів переробки винограду;
– підробка вина за походженням, місцем виробництва, сортовим складом шляхом додавання виноматеріалів з гібридів прямих виробників, які не входять до затвердженого сортименту;
– затосування діоксиду вуглецю екзогенного походження для насичення шампанського України та ігристих вин;
– етикетування, що не відповідає вимогам законодавства, використання інших видів дезінформації покупця при зовнішньому оформленні вин та інші заборонені прийоми у виробництві шампанського України та ігристих вин та види їхньої фальсифікацій.
12.13 Ідентифікація шампанського України та ігристих вин, з віднесенням їх до відповідних класифікаційних груп, здійснюється профільними науковими установами при встановленні їх ідентичності згідно з вимогами чинної нормативної і технологічної документації, а також
табл. 2, 3.
13
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA
Шампанське України та ігристі вина повинні мати колір, смак і аромат (букет), властиві даному найменуванню, без сторонніх тонів (табл. 2).
12.14 Вина в пляшках повинні бути розливостійкими, прозорими,
без осаду.
12.15 Допускаються відхилення від норм, встановлених технологічною інструкцією на конкретне найменування вина:
– за об’ємною часткою етилового спирту – ± 0,5 %;
– за масовою концентрацією цукрів (крім сухих вин)
± 5 г/100 дм3;
– за масовою концентрацією титрованих кислот – ± 2,0 г/дм3.
У випадках, коли для конкретних найменувань вин встановлені межі норм за об’ємною часткою етилового спирту і масовими концентраціями цукрів і титрованих кислот, відхилення від цих норм не допускаються.
Таблиця 2 Органолептичні показники шампанського України
та ігристих вин

Назва показника

Характеристика

Метод конт-

ролювання

Назва показника

Шампанське України

Ігристі вина

Метод конт-

ролювання

Прозорість

Прозорі

Відповідно до 11.3

Колір:

- бiлі

- рожеві

- червоні

Свiтло-солом'яний з відтінками від зеленуватого до золотистого

-

-

Свiтло-солом'яний з відтінками від зеленуватого до золотистого Від світло-рожевого до рожевого

Червоний з різними відтінками

Органолепти-

чно

Букет

Розвинутий, тонкий, чистий, характерний для шампанського України

Розвинутий, тонкий, притаманний ігристому вину конкретного найменування

Органолепти-

чно

Смак

Свіжий, гармонійний, характерний для вiдпо-

вiдного найменування, без сторонніх присмаків

Органолепти-

чно

14
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA

Ігристі властивості

Під час наливання у бокал повинна утворюватись характерна для шампанського України та ігристих вин піна з тривалим виділенням бульбашок діоксиду вуглецю

Органолепти-

чно

Примітка 1. У разі закупорювання пляшок корковими пробками дозволено одиничні включення коркової крихти.

Примітка 2. При виробництві шампанського України класичним способом під час досліджування під мікроскопом допускаються одиничні дріжджові клітини у полі зору.

Примітка 3. У шампанському України, виробленому з використанням переробленого за білим способом винограду сортів Каберне-Совіньйон, Піно чорний (Піно Нуар, Піно Фран), дозволено легкий рожевий відтінок.

Таблиця 3 Фізико-хімічні показники шампанського України
та ігристих вин

Назва показника

Значення

Метод конт-

ролювання

Назва показника

Шампансь-

ке України

Ігристі вина

Метод конт-

ролювання

Об'ємна частка етилового спирту

%

10,5-12,5

10,0 – 13,5

Згідно з ДСТУ 4112.3 або ГОСТ

13191

Масова концентрація цукрів, в пере-

рахунку на інвертний, г/дм³:

− екстрабрют

– брют, не більше не більше

– екстрасухе

– сухе

– напівсухе

– напівсолодке

– солодке, не менше

6

15

16 – 19

20 – 30

35 – 45

55 – 65

75

15

16 – 19

20 – 30

35 – 50

55 – 80

85 – 120

Згідно з ДСТУ 4112.5 або ГОСТ

13192

Масова концентрація титрованих кислот, в перерахунку на винну кислоту, г/дм³

5,0-9,0

5,0 – 8,0

Згідно з

ГОСТ 14252

Масова концентрація летких кислот, в перерахунку на оцтову кислоту, г/дм³, не більше:

– бiлі, рожеві

– червоні

1,0

1,0

1,2

Згідно з

ДСТУ

4112.14

або ГОСТ

13193

Масова концентрація загальної сірчи-

стої кислоти, мг/дм³, не більше:

200

Згідно з

ДСТУ

4112.25

або ГОСТ

14351

15
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA

Тиск діоксиду вуглецю у пляшці за температури (20±0,5) оС, кПа, не менше

350

300

Згідно з

ДСТУ

4112.37

або ГОСТ

12258

Масова концентрація приведеного екстракту, г/дм3, не менше:

– бiлі, рожеві

– червоні

15

15,0

18,0

Згідно з

ГОСТ 14251

Масова концентрація заліза, мг/кг, не більше:

10

10

Згідно з

ДСТУ

4112.30 або ГОСТ 13195, ГОСТ 26928, ГОСТ 30178

13 ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

13.1 Обов'язкове випробовування шампанського України та ігристих вин для підтвердження відповідності технічним вимогам повинні виконувати акредитовані лабораторії, які мають право проведення вимірювань у державній системі атестації у відповідності з чинним законодавством.
13.2 Відповдність шампанського України та ігристих вин технічним вимогам повинна бути підтверджена відповідними сертифікатами або іншими документами відповідно до чинної нормативної документації.

14 ВИМОГИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

14.1 Безпека виробництва шампанського України та ігристих вин забезпечується системою умов, заборон, обмежень, інших обов’язкових вимог, спрямованих на охорону довкілля і вона повинна відповідати вимогам чинного законодавства України.
14.2 Під час виробництва шампанського України та ігристих вин
виробник обов’язково повинен дотримуватися вимог чинного законо16
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA
давства з охорони довкілля, а також чинних нормативних документів і санітарних правил: ДСТУ ISO 9000; ДСТУ ISO 14001.
14.3 Контроль за викидом гранично-допустимих концентрацій шкідливих речовин в атмосферу згідно за ГОСТ 17.2.3.01 і ДСП 201.
14.4 Шампанське України та ігристі вина, що призначені до утилізації (перероблення на спирт-сирець), повинні утилізовуватись способом, що відповідає еколого-гігієнічним вимогам, згідно з чинним законодавством України та Європейського Співтовариства. Спосіб утилізації не повинен бути прямим або непрямим джерелом забруднення
довкілля.

15 ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД

15.1 Державний нагляд (контроль) за виконанням вимог цього Технічного регламенту здійснюють органи виконавчої влади, відповідальні за нагляд у сфері безпечності та якості харчових продуктів у порядку, встановленим чинним законодавством України.
15.2 При проведенні державного нагляду (контролю) дотримуються правил і методів досліджень та вимірювань, правил відбору зразків згідно вимог чинного законодавства України.
15.3 Забороняється вимагати від виробника (виконавця, продавця) підтвердження відповідності шампанського України та ігристих вин вимогам, крім встановлених цим Технічним регламентом та чинною нормативною документацією на шампанське України та ігристі вина.
15.4 У разі виявлення порушення вимог цього Технічного регламенту (в тому числі виявлення фальсифікованих шампанського України та ігристих вин) органи державного контролю (нагляду) здійснюють
заходи згідно наданих повноважень.
17
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA

16 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК НАБУТТЯ ЧИННОСТІ

16.1 Цей Технічний регламент набирає чинності через 6 місяців після його офіційного опублікування.
16.2 Всі чинні нормативні документи, область поширення яких співпадає з даним Технічним регламентом, повинні бути приведені у відповідність з нормами цього Технічного регламенту не пізніше, ніж через 6 місяців після його опублікування.
16.3 На період 6 місяців з дня набрання чинності цього Технічного регламенту застосовують норми чинного законодавства України.
18
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA

ДОДАТКИ

19
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA

Додаток 1

ПЕРЕЛІК ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ НА ШАМПАНСЬКЕ УКРАЇНИ ТА ІГРИСТІ ВИНА
У тексті Регламенту містяться посилання на чинні в Україні нормативно-правові та нормативні документи:
Закон України “Про виноград та виноградне вино”, від 16 червня
2005 р. № 2662-IV.
Закон України “Про безпечність та якість харчових продуктів”
№ 771/97 ВР від 23.12.1997 р.
Закон України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” № 3164-IV від 01.12.2005 р.
Закон України “Про захист прав споживачів”, від 12 травня
1991 р. № 1023-XII.
Декрет Кабінету Міністрів України “Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення”, від 8 квітня 1993 р. № 30-93.
Закон України “Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” № 1629-IV від 18 березня 2004 р.
Указ Президента України “Про Програму заходів щодо завершення вступу України до Світової організації торгівлі” № 104 від 5 лютого 2002 року.
Угода про технічні бар’єри у торгівлі (СОТ).
Регламент Європейського Парламенту і Ради ЄС № 178/2002 від
28 січня 2002 р. “Про встановлення загальних принципів та вимог законодавства щодо харчових продуктів, створення Європейського органу з безпеки харчових продуктів та встановлення процедур у галузі
безпеки харчових продуктів”.
20
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA
Регламент Європейського Парламенту і Ради ЄС № 852/2004 від
29 квітня 2004 р. “Про гігієну харчових продуктів”.
Кодекс усталеної практики. Звід правил на розробку технічних регламентів у харчовій та переробній промисловості. Частина 1. Правила розробки технічних регламентів на харчову продукцію.
ДСТУ 2163-94 Виноробство. Терміни та визначення. ДСТУ 2301-95 Виноградарство. Терміни та визначення. ДСТУ 4800:2007 Шампанське України. Технічні умови. ДСТУ 4807:2007 Вина ігристі. Технічні умови.
ДСТУ 4161-2003 Система управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги.
ДСТУ ISO 9000-2001 Системи управління якістю. Основні положення і словник.
ДСТУ ІSO 14001-97 Системи управління навколишнім середовищем. Склад та опис елементів і настанови, щодо їх застосування.
ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки).
ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки).
ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами).
ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення).
21
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA
Compendium of international analysis of methods – OIV. Carbon isotope ratio 13C/12C of CO2. OIV-MA-AS314-03 : R2005. Method using isotope ratio mass spectrometry (IRMS). (Resolution Oeno 7/2005).
ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг.
22
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA

Додаток 2

ПЕРЕЛІК ОРГАНОЛЕПТИЧНИХ, ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА ПОКАЗНИКІВ БЕЗПЕЧНОСТІ ШАМПАНСЬКОГО УКРАЇНИ ТА
ІГРИСТИХ ВИН

1 Органолептичні показники шампанського України та ігристих вин:

1.1 Прозорість
1.2 Колір
1.3 Букет
1.4 Смак
1.5 Ігристі властивості

2 Фізико-хімічні показники шампанського України та ігристих вин:

2.1 Об'ємна частка етилового спирту, %
2.2 Масова концентрація цукрів, в перерахунку на інвертний,
г/дм³
2.3 Масова концентрація титрованих кислот, в перерахунку на
винну кислоту, г/дм³
2.4 Масова концентрація летких кислот, в перерахунку на оцтову кислоту, г/дм³, не більше
2.5 Масова концентрація загальної сірчистої кислоти, мг/дм³, не більше
2.6 Масова концентрація приведеного екстракту, мг/дм³, не менше
2.7 Тиск діоксиду вуглецю у пляшці за температури (20 ± 0,5) оС,
кПа, не менше
2.8 Масова концентрація заліза, мг/кг, не більше

3 Показники безпечності шампанського України та ігристих вин:

3.1 Вміст важких металів, мг/кг:
свинцю
23
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA
кадмію ртуті міді цинку
3.2 Вміст миш'яку, мг/кг
3.3 Вміст радіонуклідів, допустимі рівні, Бк/кг

137Сs

90Sr.

24
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA

Додаток 3 (довідковий) БІБЛІОГРАФІЯ

1. МБТ и СН 5061-89 Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов (Медично-біологічні вимоги і санітарні норми якості продовольчої сировини і харчових продуктів), затверджені МОЗ СРСР від
01.08.89 р.
2. ГН 6.6.1.1-130-2006 Гігієнічний висновок. Допустимі рівні радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді, затверджені наказом МОЗ України № 256 від 03.05.06 р.
3. ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті.
4. СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы по охране поверхностных вод от загрязнений. (Санітарні правила і норми з охорони поверхневих вод від забруднення), затверджені МОЗ СРСР
05.08.88 р.
5. СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила и нормы по охране почвы от загрязнения бытовыми и промышленными отходами (Санітарні правила і норми з охорони ґрунту від забруднення побутовими і промисловими відходами), затверджені МОЗ СРСР 05.08.88 р.
6. ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами), затверджені МОЗ України 09.07.97 р. № 201.
25
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA
7. ИК 10-04-05-40-89 Инструкция по микробиологическому контролю винодельческого производства, затверджена Державним агропромисловим комітетом СРСР 01.06.1989 р.
8. ИК 10-04-05-11-87 Инструкция по микробиологическому контролю производства Советского шампанского, затверджена Державним агропромисловим комітетом СРСР 01.04.1987 р.
26
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA
Код УКНД
Ключові слова: відповідність, вино виноградне ігристе, виробництво, державний нагляд, зберігання, ідентифікація, класифікація, марка, технічний регламент, фальсифікація шампанського України та ігристих
вин, фізико-хімічні показники.

Не получается скачать и прочитать книги в форматах djvu, pdf, rar? Прочтите подсказки

Скачайте похожую бесплатную книгу из раздела Рецепты домашних вин:
Проект Технічний регламент вина виноградні тихі

     

Полный каталог книг для бесплатного скачивания

Рейтинг@Mail.ru