Проект Технічний регламент коньяки України – скачать книгу полностью

Жанры  |  Рассылка книг (в соцсетях, на email)

скачать полностью книгу Проект Технічний регламент коньяки України

 Читать  онлайн  книгу в форматах fb2, epub, pdf, mobi, lrf

заказать книгу в интернет-магазине Аналитика и технология виноградных дистиллятов | Купить книгу с доставкой

Проект Технічний регламент коньяки України.

Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ УКРАЇНИ

ПОГОДЖЕНО Держспоживстандарт України
від " " 201_ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики України
від " " 201_ р.

ПОГОДЖЕНО
Головний санітарний лікар
України
від " " 201_ р.

ЗАРЕЄСТРОВАНО
в Міністерстві юстиції України від " " 201_ р.

TP XXXX.XXXX UA ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ КОНЬЯКИ УКРАЇНИ

Видання офіційне
Дата введення в дію
Київ
Міністерство аграрної політики України
201_ рік
1
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО: Технічній комітет із стандартизації "Продукція садів, виноградників і виноробна продукція" (ТК-23) і Національний інститут винограду і вина "Магарач"
РОЗРОБНИКИ: А. Зотов, канд. техн. наук, голова ТК-23; В. Загоруйко, д-р техн. наук (керівник розроблення); А. Яланецький, канд. техн. наук; О. Макаров, д-р техн. наук; О.Василик, канд. техн. наук; Л. Соловйова, канд. техн. наук; О. Дернова; Ю. Ольховий.
ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства аграрної політики України від " " 201_ р. № .
2
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA

ЗМІСТ

1 Загальні положення 4
2 Терміни та їх визначення 4
3 Сфера застосування 5
4 Нормативні посилання 6
5 Технічні вимоги 8
5.1 Загальні вимоги безпечності 8
5.2 Вимоги до складу та безпечності сировини для виго 9
товлення коньяків України
5.3 Класифікація коньяків України 10
5.4 Загальні вимоги до коньяків України 12
5.5 Загальні ідентифікаційні параметри коньяків України 12
5.6 Вимоги до персоналу 13
5.7 Забезпечення відповідності технічним вимогам 14
6 Ідентифікація коньяків України 14
7 Вимоги охорони довкілля 17
8 Державний нагляд 18
9 Кінцеві положення та порядок набуття чинності 19
Додаток А Бібліографія 20
3
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Метою розроблення і застосування Технічного регламенту "Коньяки України" (далі Технічний регламент) є захист життя та здоров’я людини, національної безпеки, національних особливостей виноградарства і виноробства, охорони довкілля та природних ресурсів, запобігання недобросовісної практики.
Цей технічний регламент формулює основні вимоги до якості ви-
норобної продукції – коньяків України.
Цей Технічний регламент має мету гармонізації вимог до коньяків України з європейськими на основі Регламентів та Директив Європейського Парламенту, Ради Європейського Союзу, Світової організації торгівлі та згідно з чинним законодавством України, що сприяє усуненню технічних бар’єрів у торгівлі виноробною продукцією та спрощенню доступу виноробної продукції на ринок під час взаємного обміну виноробною продукцією.
Основним завданням цього Технічного регламенту є створення умов для державного регулювання розвитку національного виноградарства та виноробства для ефективного функціонування ринку виноробної продукції.
Цей Технічний регламент повною мірою використовує національну законодавчу базу України й максимально враховує міжнародний досвід запровадження технічного регулювання.

2. ТЕРМІНИ ТА ЇХНІ ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому Технічному регламенті використовуються терміни та ви-
значення понять згідно з Законом України «Про виноград та виноград-
не вино» від 16 червня 2005 р. № 2662-IV, ДСТУ 2163-93 Виноробст-
4
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA
во. Терміни та визначення, ДСТУ 2301-93 Виноградарство. Терміни та визначення.

3. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей Технічний регламент поширюється на коньяки України – міцні алкогольні напої з характерним букетом і смаком, виготовлених купажем коньячних спиртів, отриманих методом дистиляції коньячних виноматеріалів на спеціальних мідних апаратах з фракціонуванням, витриманих не менше 3 років у дубовій тарі або нержавких чи емальованих резервуарах із дубовою клепкою.
Цей Технічний регламент встановлює перелік мінімально необхідних вимог до якості та безпечності коньяків України, процесів виробництва виноробної продукції, з метою встановлення правопорядку щодо технічних обмежень на діяльність організацій і упорядкування їх взаємовідносин с контрольними та наглядовими державними органами та місцевими органами влади.
Вимоги цього Технічного регламенту щодо якості та безпечності коньяків України, поширюються на коньяки, які виробляють в Україні, з метою забезпечення захисту життя й здоров’я людини та охорони довкілля.
Вимоги до безпечності процесів виробництва коньяків України застосовуються виключно на підприємствах, які займаються виробництвом виноробної продукції в Україні.
Дія цього Технічного регламенту не поширюється на санітарні за-
ходи, які розроблені та застосовуються для захисту людини від ризи-
ків, пов’язаних із харчовими продуктами.
5
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA
Положення цього Технічного регламенту не застосовуються до коньяків, які виробляють в домашніх умовах й призначені для індивідуального споживання.
Вимоги цього Технічного регламенту є обов’язковими для усіх підприємств, які займаються виробництвом, зберіганням, транспортуванням коньяків України незалежно від форм власності та підпорядкуван-
ня.
У разі введення горизонтального технічного регламенту щодо регулювання безпечності коньяків України виконання його вимог є обов’язковим.

4. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У тексті Регламенту містяться посилання на чинні в Україні нор-
мативно-правові та нормативні документи:
Закон України "Про виноград та виноградне вино", від 16 червня
2005 р. № 2662-IV.
Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів"
№ 771/97 ВР від 23.12.1997 р.
Закон України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" № 3164-IV від 01.12.2005 р.
Закон України "Про захист прав споживачів", від 12 травня
1991 р. № 1023-XII.
Декрет Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення", від 8 квітня 1993 р. № 30-93.
Угода про технічні бар’єри у торгівлі (СОТ).
Регламент Європейського Парламенту і Ради ЄС № 178/2002 від
28 січня 2002 р. "Про встановлення загальних принципів та вимог за-
6
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA
конодавства щодо харчових продуктів, створення Європейського органу з безпеки харчових продуктів та встановлення процедур у галузі безпеки харчових продуктів".
Регламент Європейського Парламенту і Ради ЄС № 852/2004 від
29 квітня 2004 р. "Про гігієну харчових продуктів".
Кодекс усталеної практики. Звід правил на розробку технічних регламентів у харчовій та переробній промисловості. Частина 1. Правила розробки технічних регламентів на харчову продукцію.
ДСТУ 2163-93 Виноробство. Терміни та визначення.
ДСТУ 2301-93 Виноградарство. Терміни та визначення.
ДСТУ 4161-2003 Система управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги.
ДСТУ ISO 9000-2001 Системи управління якістю. Основні поло-
ження і словник.
ДСТУ ІSO 14001-97 Системи управління навколишнім середо-
вищем. Склад та опис елементів і настанови, щодо їх застосування.
ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки).
ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки).
ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами).
ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные поло-
жения (Вхідний контроль продукції. Основні положення).
ДК 016:2010 Державний класифікатор продукції та послуг.
7
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA

5. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

5.1 Загальні вимоги до якості та безпечності.

5.1.1 Вимоги якості та безпечності коньяків України визначає цей Технічний регламент і вони складаються з вимог, застосованих до складу коньяків України, вимог до безпечності перероблення й контролю якості винограду і продуктів його перероблення.
5.1.2 Вимоги щодо безпечності коньяків України є прерогативою центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я і регламентуються санітарними правилами і нормами, затвердженими Кабінетом Міністрів України.
5.1.3 Під час створення нових марок коньяків України, розроблення нових технологічних процесів виробництва коньяків України, розробки нових методів виробничого контролю, розроблення нових методик випробувань, розробникам слід керуватися вимогами цього Технічного регламенту.
5.1.4 Коньяки України, повинні бути безпечними та відповідати саніта-
рним нормам і цьому Технічному регламенту.
5.1.5 Коньяки України повинні відповідати вимогам нормативних документів щодо допустимого вмісту токсичних елементів, пестицидів і радіологічних речовин та їх сполук, мікроорганізмів, які представляють небезпечність для здоров’я людини.
5.1.6 Основна відповідальність за якість та безпечність коньяків України покладається на їх виробника.
5.1.7 Для забезпечення якості та безпечності коньяків України, забо-
ронено:
використання винограду для промислового перероблення в зонах, забруднених в результаті екологічних, техногенних та інших ка-
тастроф до повного відновлення родючого шару ґрунту;
8
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA
- використання допоміжних засобів і матеріалів для виробництва коньячних виноматеріалів, коньячних спиртів та коньяків України, які не дозволені для прямого контакту з харовими продуктами, у т.ч. з виноматеріалами та міцними напоями;
- фальсифікація коньяків України, а також виробництво та реалізація коньяків України за відсутністю ліцензії на їх виробництво та реалізацію.

5.2 Вимоги до складу та безпечності сировини для виготовлення коньяків України.

5.2.1 Сировиною для виготовлення коньяків України є виноград сортів, які включені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні. Проміжні продукти: коньячні виноматеріали, молоді та витримані коньячні спирти.
5.2.2 Вимоги до зовнішнього вигляду, органолептичних, фізико- хімічних, мікробіологічних показників та показників безпеки винограду, коньячних виноматеріалів та коньячних спиртів для виробництва коньяків України повинні відповідати вимогам чинних нормативних документів щодо якості та безпечності харчових продуктів.
5.2.3 На всіх етапах виробництва коньяків України та сировини для їх виготовлення, забороняється використовувати сірчисту кислоту, пектолітичні ферментні препарати та жовту кров’яну сіль (ЖКС).
5.2.4 Інші препарати використовуються за технологічною необхідністю згідно з чинною нормативною документацією, погодженою з центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України або за наявності гігієнічного висновку центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України.
5.2.5 Вхідний контроль сировини та допоміжних компонентів для виро-
бництва коньяків України здійснюється згідно з ГОСТ 24297.
9
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA
5.2.6 Сировину для виробництва коньяків України транспортують, в чистих, сухих, без стороннього запаху, незаражених шкідниками транспортних засобах, згідно з правилами перевезення, діючих на даному виді транспорту, санітарними правилами та умовами зберігання, затвердженими в установленому порядку.
5.2.7 Вміст токсичних елементів, мікотоксинів, пестицидів, радіонуклідів у сировині для виробництва коньяків України повинен відповідати вимогам чинної нормативної документації та не перевищувати дозволені рівні, встановлені МБТ и СН 5061 [1], ДСанПіН
8.8.1.2.3.4-000 [3], ГН 6.6.1.1-130 [2].

5.3 Класифікація коньяків України.

5.3.1 Коньяки України, залежно від термінів витримки, поділяють на ординарні та марочні.
5.3.2 Ординарні коньяки України виготовляють із коньячних спиртів, витриманих не менше 3 років у дубових бочках, нержавких або емальованих резервуарах із дубовими клепками, і поділяють на:
- коньяки України «три зірочки» – із коньячних спиртів, витри-
маних не менше 3-х років;
- коньяки України «чотири зірочки» – із коньячних спиртів се-
реднього віку не менше 4-х років;
- коньяки України «п’ять зірочок» – із коньячних спиртів середнього віку не менше 5-ти років. Ординарні коньяки України «три зірочки», «чотири зірочки», «п’ять зірочок» можуть мати власну назву.
5.3.3 Марочні коньяки України виготовляють із коньячних спиртів, витриманих у дубових бочках, середнього віку не менше 6 років і поділяють на такі групи:
- коньяки України витримані групи «КВ» – із коньячних спиртів
середнього віку не менше 6 років;
10
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA
- коньяки України витримані вищої якості групи "КВВЯ" – із ко-
ньячних спиртів середнього віку не менше 8 років;
- коньяки України старі групи «КС» – із коньячних спиртів се-
реднього віку не менше 10 років;
- коньяки України дуже старі групи «ДС» – із коньячних спир-
тів середнього віку не менше 20 років;
5.3.4 Колекційні коньяки України відносяться до марочних, і є спеціально відібраними марочними коньяками, які пройшли післякупажний відпочинок та додатково витримані у дубовій тарі не менше
3 років.
5.3.5 Марочні коньяки України повинні мати власну назву.
5.3.6 Середній вік коньяків України визначають як середньозважену величину суми віків коньячних спиртів, що входять до купажу коньяку.
5.3.7 У купажі марочних коньяків України дозволяється введення мо-
лодших коньячних спиртів:
- для коньяків України групи «КВ» – не молодше 5 років;
- для коньяків України групи «КВВЯ» – не молодше 6 років;
- для коньяків України групи «КС» – не молодше 7 років;
- для коньяків України групи «ДС» – не менше 10 років
при дотриманні середнього віку купажу коньяків України кожної гру-
пи.
5.3.8 Залежно від напрямку використання коньяки України поділяють на:
- коньяки України, що реалізують у пляшках;
- ординарні оброблені коньяки України, призначені для відван-
тажування з метою розливу на інших підприємствах;
- ординарні оброблені коньяки України для промислового пе-
реробляння.
11
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA

5.4 Загальні вимоги до коньяків України.

5.4.1 Коньяки України повинні відповідати вимогам чинного законодавства, даного регламенту, чинної нормативної документації та вироблятися за технологічними інструкціями на виробництво коньяків України, затвердженими у встановленому порядку.
5.4.2 Коньяки України повинні мати колір, смак і аромат (букет), влас-
тиві даному найменуванню, без сторонніх тонів.

5.5 Загальні ідентифікаційні параметри коньяків України.

Ідентифікація коньяків України, з віднесенням їх до відповідних класифікаційних груп, здійснюється профільними науковими установами при встановленні їх ідентичності згідно з вимогами чинної нормативної і технологічної документації, а також табл. 1 та 2.
Таблиця 1 Органолептичні показники коньяків України

Назва показника

Характеристика

Прозорість

Прозорі, з блиском, без сторонніх включень

Колір

Ординарні – від світло-золотистого до світло-

коричневого з золотистим відтінком

Марочні і колекційні – від світло-золотистого до темно-янтарного

Смак і букет

Характерні для коньяків України конкретної назви

без сторонніх тонів

Примітка: У разі закупорювання корковими пробками дозволені оди-

ночні включення коркової крихти

12
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA
Таблиця 2 Фізико-хімічні показники коньяків України

Назва показника

Значення

Назва показника

Ординарні коньяки України

Марочні коньяки України

Назва показника

Три

зірочки

Чотири

зірочки

П’ять

зірочок

"КВ"

"КВВЯ"

"КС",

"ДС"

Об’ємна частка етилового спирту, %

40

40-41

40-42

40-42

40-45

Не менш ніж 40

Масова концентрація

цукрів, у перерахунку на інвертний, г/дм3

10-15

10-15

10-15

7-20

7-20

7-20

Масова концентрація метилового спирту, в перерахунку на безводний спирт, г/дм3, не більше ніж

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Примітка 1 Для кожної марки коньяку України об’ємна частка етилового спирту, масова концент-

рація цукрів і термін витримки спиртів коньячних встановлюються технологічними інструкціями

Примітка 2 Дозволено відхил від норм:

- за об’ємною часткою етилового спирту у пляшках – ± 0,3 % об.

- за масовою концентрацією цукрів – ± 2 г/дм3.

- за об’ємною часткою етилового спирту для ординарних коньяків України, призначених для відвантажування з метою розливу на інших підприємствах та коньяків України які реалізуються для промислового переробляння від 0 % об. до плюс 0,3 % об.

5.6 Вимоги до персоналу.

Персонал, зайнятий у процесі виробництва коньяків України пови-
нен обов’язково:
- проходити обов’язкові попередні (до прийняття на роботу) та періодичні медичні огляди в порядку, встановленому чинним законодавством України;
- мати професійну підготовку та відповідати кваліфікаційним вимогам, встановленим для конкретної посади;
- знати та дотримуватися вимог інструкції з охорони праці,
правил гігієни та санітарії;
- проходити увідний та періодичні інструктажі з охорони праці;
- дотримуватися правил експлуатації обладнання;
13
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA
- приймати усі передбачені законодавством України заходи з метою недопущення шкоди здоров’ю та життю людей, їх майну, майну юридичних осіб, державному та муніципальному майну, охороні довкілля;
- періодично підвищувати кваліфікацію.

5.7 Забезпечення відповідності технічним вимогам.

Коньяки України повинні задовольняти вимогам цього Технічного регламенту, якщо:
- відповідність технічним вимогам забезпечується виконанням вимог цього Технічного регламенту та взаємопов’язаних національних стандартів;
- на підприємстві запроваджена система управління безпекою харчових продуктів.
- лабораторії, які виконують випробовування коньяків України, повинні бути акредитовані на право проведення вимірювань у державній системі атестації у відповідності з чинним законодавством.
- методики виконання вимірювань показників безпечності та якості підлягають обов’язковій атестації згідно чинного законодавства України.

6. ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОНЬЯКІВ УКРАЇНИ

6.1 Ідентифікацію коньяків України на виноробних підприємствах проводять по фізико-хімічних та органолептичних показниках згідно вимог чинної нормативної та технологічної документації на коньяки України.
6.2 Ідентифікацію коньяків України здійснюють у разі виникнення
спорів між постачальником (продавцем) і покупцем продукції.
14
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA
6.3 Ідентифікацію проводять з метою:
- забезпечення прав учасників ринку на обґрунтований вибір продукції з урахуванням вірогідної інформації про неї;
- захисту покупців від несумлінного виробника (продавця);
- підтвердження відповідності продукції, у тому числі й її на-
йменування (марки);
- забезпечення безпечності продукції для життя та здоров’я споживача та захисту довкілля;
- підтвердженню відповідності коньяків України вимогам цього
Технічного регламенту.
6.4 Ідентифікація повинна комплексно оцінювати коньяки України з використанням як галузевих методів органолептичних, фізико- хімічних аналізів, так і методів, що дозволяють встановити фальсифікацію видів продукції.
6.5 Ідентифікацію коньяків України проводять юридичні особи, які здійснюють виробництво коньяків України, а також організації, які здійснюють підтвердження відповідності продукції пред’явленим вимогам та нагляд за безпечністю продукції.
6.6 Залежно від завдань ідентифікації та специфіки коньяків України використовують наступні процедури ідентифікації:
- експертиза документації;
- випробовування продукції;
- комплексна процедура (експертиза документації та випробо-
вування продукції).
6.7 Під час ідентифікації коньяків України експертизою документації для встановлення належності коньяку України до відповідної класифікаційної групи або марки, конкретної партії, підтвердження
однорідності партії проводять вивчення відповідних супроводжу-
15
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA
вальних документів та їх звіряння з технологічною документацією на виробництво відповідної марки коньяку України.
6.8 У разі недостатності або ненадійності інформації, яка отримана під час експертизи документації, а також під час підтвердження відповідності коньяків України вимогам цього Технічного регламенту проводять випробовування продукції за такими показниками:
- органолептичні;
- фізико-хімічні.
6.9 Методики виконання вимірювань, які використовуються під час визначання показників ідентифікації, повинні бути метрологічно атестовані і забезпечувати об’єктивність та вірогідність результатів випробовувань.
6.10 Результат ідентифікації оформлюють у вигляді висновку або про-
токолу ідентифікації, зміст якого повинен включати:
1) найменування коньяку України;
2) інформацію про його виробника (постачальника);
3) результати випробовувань (у разі їх проведення), включаючи органолептичні показники;
4) відомості про партію, в тому числі кількість та вид транспортної тари;
5) висновок про відповідність коньяку України заявленому на-
йменуванню конкретній партії та декларованим показникам.
6.11 Коньяки України, які не відповідають вимогам цього Технічного регламенту за класифікаційним найменуванням та показниками якості переробляють або знищують у встановленому порядку.
6.12 Заборонені способи і види фальсифікацій коньяків України:
16
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA
- використання у купажах спирту – ректифiкату будь-якого походження, виноградного спирту–сирцю та вiдходiв вiд фракцiйноï перегонки спирту-сирцю;
- штучна ароматизація рослинними екстрактами чи запашними речовинами органічного синтезу;
- додавання замінників цукру (сахарину, аспартаму та інших подібних штучних речовин);
- виробництво сурогатів коньяків України шляхом екстракції водою ви-
ноградних вичавок або ізюму;
- використання різних видів дезінформації покупця при зовнішньому оформленні коньяків України;
- вироблення фальсифікованих коньяків України із спирту коньячного, який витримано менш як 3 роки, або із спирту коньячного, термін витримки якого менше ніж передбачено технологічною інструкцією на виробництво конкретного найменування коньяку;
- підробка коньяків України під кращі вітчизняні або іноземні марки шляхом штучного збільшення екстрактивності, імітації кольору, аромату і смаку, а також додавання харчових або штучних речовин і есенцій;
- використання у купажах коньяків України спиртів коньячних, вироблених з відхиленнями вiд технологiï, а також інші заборонені методи і види фальсифікації.

7. ВИМОГИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

7.1 Безпека виробництва коньяків України забезпечується системою умов, заборон, обмежень, інших обов’язкових вимог, спрямованих на охорону довкілля і вона повинна відповідати вимогам чинного законо-
давства України.
17
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA
7.2 Під час виробництва коньяків України виробник обов’язково повинен дотримуватися вимог чинного законодавства з охорони довкілля, а також чинних нормативних документів і санітарних правил: ДСТУ ISO 9000; ДСТУ ISO 14001.
7.3 Контроль за викидом граничнодопустимих концентрацій шкідли-
вих речовин в атмосферу згідно за ГОСТ 17.2.3.01 і ДСП 201.
7.4 Коньяки України, що призначений до утилізації (перероблення на спирт-сирець), повинні утилізовуватись способом, що відповідає еколого-гігієнічним вимогам, згідно чинного законодавства України та Європейського Співтовариства і не повинен бути прямим або непрямим джерелом забруднення довкілля.

8. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД

8.1 Державний нагляд (контроль) за виконанням вимог цього Технічного регламенту здійснюють органи виконавчої влади, відповідальні за нагляд у сфері безпечності та якості харчових продуктів у порядку, встановленим чинним законодавством України.
8.2 При проведенні державного нагляду (контролю) дотримуються правил і методів досліджень та вимірювань, правил відбору зразків згідно вимог чинного законодавства України.
8.3 Забороняється вимагати від виробника (виконавця, продавця) підтвердження відповідності коньяків України вимогам, крім встановлених цим Технічним регламентом та чинною нормативною документацією на коньяки України.
8.4 У разі виявлення порушення вимог цього Технічного регламенту (в тому числі виявлення фальсифікованого коньяку України) органи державного контролю (нагляду) здійснюють заходи згідно
наданих повноважень.
18
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA

9. КІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК НАБУТТЯ ЧИННОСТІ

9.1 Цей Технічний регламент набирає чинності через 6 місяців після його офіційного опублікування.
9.2 Всі чинні нормативні документи, область поширення яких співпадає з даним Технічним регламентом, повинні бути приведені у відповідність з нормами цього Технічного регламенту не пізніше, ніж через 6 місяців після його опублікування.
9.3 На період 6 місяців з дня набрання чинності цього Технічного ре-
гламенту застосовують норми чинного законодавства України.
19
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA

Додаток А (довідковий) БІБЛІОГРАФІЯ

1. МБТ и СН 5061-89 Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов (Медично-біологічні вимоги і санітарні норми якості продовольчої сировини і харчових продуктів), затверджені МОЗ СРСР від 01.08.89 р.
2. ГН 6.6.1.1-130-2006 Гігієнічний висновок. Допустимі рівні радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді, затверджені наказом МОЗ України № 256 від 03.05.06 р.
3. ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті.
4. СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы по охране поверхностных вод от загрязнений. (Санітарні правила і норми з охорони поверхневих вод від забруднення), затверджені МОЗ СРСР 05.08.88 р.
5. СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила и нормы по охране почвы от загрязнения бытовыми и промышленными отходами (Санітарні правила і норми з охорони ґрунту від забруднення побутовими і промисловими відходами), затверджені МОЗ СРСР 05.08.88 р.
6. ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами), затверджені МОЗ України 09.07.97 р. № 201.
7. ИК 10-04-05-40-89 Инструкция по микробиологическому контролю винодельческого производства (Інструкція з мікробіологічного контролю виноробного виробництва), затверджена 01.06.89 НПО напо-
їв і мінвод Мінагропрома СРСР.
20
Проект ТР ХХХХ.ХХХХ UA
Код УКНД 67.080
Ключові слова: відповідність, коньяки України, державний нагляд,
ідентифікація, зберігання, класифікація, виробництво, марка, фальсифікація, технічний регламент, фізико-хімічні показники.

Не получается скачать и прочитать книги в форматах djvu, pdf, rar? Прочтите подсказки

Скачайте похожую бесплатную книгу из раздела Рецепты домашних вин:
Фитова Л. (ред.) Краткий технический справочник винодела

     

Полный каталог книг для бесплатного скачивания

Рейтинг@Mail.ru